Polityka prywatności i informacja o cookies

§1. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.shaws.online.artdevivre.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest przedsiębiorca : Krzysztof Gawkowski, 05-077 Warszawa .Nip:
 PL9520003647;REGON: 360334386, zwanej dalej Art De Vivre.

3. Dane osobowe zbierane przez Art De Vivre za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".
4. Art De Vivre dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Art De Vivre zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Konta

Przetwarzane dane osobowe

1. imię i nazwisko;
2. adres poczty elektronicznej;
3. numer telefonu.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Usługi Konta zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o dostarczanie Usługi Konta (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta.

Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.

 

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Usługi Konta

Przetwarzane dane osobowe

4. imię i nazwisko;
5. adres poczty elektronicznej;
6. numer telefonu;
7. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
8. opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania odpłatnej Umowy sprzedaży Towaru zawartej z osobą, której dotyczą̨ dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy sprzedaży Towaru (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność́ zawarcia i wykonania odpłatnej Umowy sprzedaży Towaru.

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera

Przetwarzane dane osobowe

adres poczty elektronicznej

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.
oraz
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Deco System, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym

Przetwarzane dane osobowe

1. imię i nazwisko;
2. adres poczty elektronicznej;
3. numer telefonu;

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym na rzecz osoby, której dotyczą dane.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi zwrotnej w ramach usługi formularz kontaktowy (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji usługi formularz kontaktowy).

e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania

Dodawanie opinii o Towarach

Przetwarzane dane osobowe

1. dane osobowe zawarte w Koncie Klienta
2. pseudonim, nick lub imię.
3. numer IP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi zamieść opinię na rzecz osoby, której dotyczą dane.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii).

f) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie usługi zapytaj o produkt

Przetwarzane dane osobowe

1. imię i nazwisko;
2. adres poczty elektronicznej;

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi zapytaj o produkt w Sklepie Internetowym na rzecz osoby, której dotyczą dane.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania odpowiedzi zwrotnej w ramach usługi zapytaj o produkt (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji usługi zapytaj o produkt).

3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

6. Przekazanie danych osobowych do Art De Vivre jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§3. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Art De Vivre przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazy Art De Vivre wane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Decor System co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. D Art De Vivre korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Art De Vivre. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; b) Administratorzy. D Art De Vivre  korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Art De Vivre tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Art De Vivre i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Art De Vivre  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

8. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Art De Vivre będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

9. W przypadku skierowania żądania Art De Vivre udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Art De Vivre na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Art De Vivre produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Art De Vivre wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Art De Vivre wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Art De Vivre wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Art De Vivre, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
d) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
e) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
f) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka 
Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka 
Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka 
Internet Explorer;
d) przeglądarka 
Microsoft EDGE;
e) przeglądarka 
Mozilla Firefox;
f) przeglądarka 
Opera;
g) przeglądarka 
Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka 
Samsung Browser.

7. Art De Vivre może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Art De Vivre przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Art De Vivre nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Art De Vivre.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Art De Vivre zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Art De Vivre może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Art De Vivre przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Art De Vivre prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Art De Vivre nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Art De Vivre podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Art De Vivre może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Art De Vivre. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Art De Vivre, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO.:
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Art De Vivre nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas Art De Vivre ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych - wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy - ze względu na szczególną sytuację - ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Art De Vivre niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Art De Vivre, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Art De Vivre bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Art De Vivre prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Art De Vivre spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - Art De Vivre nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Art De Vivre skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Art De Vivre przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Art De Vivre zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Art De Vivre stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Art De Vivre nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zmiana hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Art De Vivre nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§7 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Art De Vivre poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@artdevivre.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 1.01.2023 r.

REGULAMIN ZAKUPÓW:

I Definicje regulaminowe

Jeżeli z treści Regulaminu nie wynika inaczej, poprzez pojęcia zawarte w niniejszym Regulaminie należy odpowiednio rozumieć:
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
2) STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie; 
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI –  formy składania zamówień na odległość; 
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.artdevivre.pl;
6) SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca działający pod firmą:

KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła, NIP PL9520003647, numer telefonu kontaktowego: 609329967, adres e-mail: kg@artdevivre.pl
7) KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl
8) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl;
10) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki;
11) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
12) KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
13) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl
14) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego;
15)  PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
16) FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
17) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
18) DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań klienta;
19) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
20) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
21) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
22) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu;
23) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez klienta produkt;      
24) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
25) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
26) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu; 
27) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
28) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie zamówienia przez klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym;
29) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
30) PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II Postanowienia wstępne

1) Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2) Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.shop.artdevivre.pl wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.shop.artdevivre.pl bez zgody właściciela są zabronione.
3) Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shop.artdevivre.pl Przedsiębiorca działający pod firmą:

KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła, NIP PL9520003647, numer telefonu kontaktowego: 609329967, adres e-mail: kg@artdevivre.pl

 4) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl jest sprzedaż detaliczna artykułów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
5) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 
6) W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin. 
7) Treść regulaminu, w przypadku braku decyzji o negocjacji innych warunków, stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami. Treść umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. 
8) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.). Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 
10) Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.shop.artdevivre.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodny z umową.  
11) Ceny podane na stronie sklepu www.shop.artdevivre.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
12) Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową www.shop.artdevivre.pl

13) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez klienta powoduje ponoszenie przez klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
14) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).

15) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
16) Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, iż wygląd sprzedawanych towarów (w szczególności ich kolory, odcienie itp.) prezentowane za pośrednictwem sieci Internet mogą w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych towarów.

III Procedura rejestracji

1) Rejestracja w sklepie internetowym www.shop.artdevivre.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
2) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz umożliwienia Sprzedawcy realizacji przyszłych zamówień powinien podać następujące dane: 
 b) Nazwisko,
 c) Adres,
 d) E-mail,
 e) Hasło.
3) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
4) W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
5) W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu. 
6) Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia.

IV Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy sprzedaży


1) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 
2) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez klienta.
3) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.eplytki.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia. 
4) W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu i dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia ani dokonaniem rezerwacji. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
5) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz wskazać dane do wysyłki. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
6) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”. Zamówienie podlega weryfikacji, o czym Klient jest informowany niezwłocznie drogą mailową. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święto zostanie zweryfikowane w ciągu trzech dni roboczych. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sprzedającego, że zamówienie przeszło weryfikację i zostało skompletowane (Kupujący otrzymuje informację o statusie „Towar w drodze”).
7) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta. Wysyłka towaru dostępnego w magazynie wynosi 2-3 dni robocze, a w przypadku towarów na indywidualne zamówienie lub towarów niedostępnych w magazynie czas realizacji dostawy podany Kupującemu przed złożeniem zamówienia.
8) Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
9) Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
10) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V Zapłata ceny za towar

1) Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.shop.artdevivre.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 
2) Sklep przewiduje następujące formy płatności:
 a) przedpłata - płatność przelewem na konto Sprzedawcy lub w oddziale banku
na konto: 
20 9068 1013 0000 0000 0215 0798 ; KRZYSZTOF GAWKOWSKI ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła
        podając w tytule przelewu numer zamówienia,
 b) szybka płatność -………………….
 c) płatność zaliczkowa/dopłata  w przypadku zamówień z długim terminem produkcji.
3) W przypadku towarów, których wartość przekracza 30 000 zł forma płatności jest ustalana z klientem indywidualnie. W przypadku zamówień poniżej tej kwoty preferowaną formą zapłaty jest przelew na konto bankowe Sprzedawcy, lub przez platformę płatniczą …………………
4) Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wartości zamówienia, rodzaju towaru, magazynu z którego towar jest wysyłany oraz innych parametrów. Naliczana jest w momencie dodawania produktów do koszyka.
5) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. W takim przypadku Sprzedawca w toku weryfikacji zamówienia i przed jego potwierdzeniem poinformuje Klienta o nowej cenie towaru. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po akceptacji przez Klienta nowej ceny Produktu.  Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 
7) W przypadku towarów oznaczonych jako PROMOCJA lub WYPRZEDAŻ cena towaru obowiązuje tylko do wysokości stanu magazynowego w magazynie który robi promocję lub wyprzedaje końcówki towarów. Ta sama zasada obowiązuje towary w drugim i trzecim gatunku.


VI Realizacja dostawy - informacje

1) Dostawa następuje na znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej adres wskazany przez klienta w zamówieniu.
2) Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez klienta w KOSZYKU.
3) Koszt dostawy - Obsługa logistyczna zamówienia - uzależniony jest od wagi przesyłki i jest automatycznie wyliczany w momencie składania zamówienia.
4) Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na kliencie. 
5) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
6) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, Schenker, JAS-FBG, Raben i GEODIS .

7) Klient może wybrać również inną opcję odbioru towarów kupowanych w Sklepie jeżeli taka opcja wystąpi przy zakupionym towarze i będzie widoczna w KOSZYKU.

8) Sprzedawca zastrzega, iż opcja osobistego odbioru towarów kupowanych w sklepie jest możliwa wyłącznie w stosunku do towarów, którym Sprzedawca przyznał opcję „odbiór osobisty”.
9) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.
10) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

11) Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie.
12) Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się  jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą w terminie do 5 dni od dostawy .
13) Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w terminie do 5 dni od dostawy .

14) Klient jest świadomy że dostawy są realizowane samochodami ciężarowymi z windą o wadze znacznie powyżej 9 ton co może powodować problem z dojazdem w niektóre miejsca. W przypadku braku możliwości dostawy powyższym samochodem przy dostępności usługi na danym terenie, istnieje możliwość dostawy mniejszym autem co jest dodatkowo płatne oraz wyceniane indywidualnie przez spedycję w miarę dostępności wspomnianej usługi na danym terenie. Nie ma gwarancji że takowa dostawa mniejszym samochodem będzie możliwa w każdym przypadku.

15) Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku samodzielnego skorzystania poprzez bezpośredni kontakt z firmą kurierską z możliwości zmiany wyznaczonego uprzednio terminu dostawy (w tym godziny lub przedziału godzinowego) mogą zostać doliczone przez firmę kurierską dodatkowe koszty dostawy. Klient zobowiązany jest zapłacić dodatkowe koszty dostawy samodzielnie w uzgodnieniu z firmą kurierską. Jeżeli dodatkowymi kosztami zostanie jednak następnie obciążony Sprzedawca, może on domagać się ich zwrotu od Klienta.VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1) Konsument na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 oraz 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać
drogą elektroniczną na adres: 
shop@artdevivre.pl bądź listownie na adres:
 ART  DE VIVRE ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła

2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta w informacji mailowej zawierającej potwierdzenie zamówienia/potwierdzenie wysyłki towaru. Oświadczenie o odstąpieniu może być także złożone w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

3) Adres, pod który należy odesłać zwracane towary wskazywany jest w wiadomości e-mail wysyłanej Klientowi przez Sklep po złożeniu oświadczenia "odstąpienia od umowy". 
4) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, klienta będącego konsumentem prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
5) Sprzedawca potwierdza konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
6) W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar musi być dostarczony w stanie nie uszkodzonym .
8) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. Zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.” W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu mogą różnić się i mogą być wyższe od kosztów dostawy Produktów do Klienta organizowanej przez Sprzedawcę. Koszty zwrotu mogą być uzależnione w szczególności od wagi Produktów, ich kształtu i rozmiarów  lub odległości do miejsca zwrotu a także rodzaju firmy transportowej
9) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy o prawach konsumenta).

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania, charakteru, cech produktów.

11) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: 
 a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 b) w przypadku wybrania przez konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 c) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej;


12) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
13) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
14) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 
15) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
16) Wraz z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje klienta o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
17) W przypadku odstąpienia przez konsumenta od kredytu konsumenckiego (w przypadku wyboru przez konsumenta ratalnej formy płatności), Sprzedawca ma prawo żądać od konsumenta zapłaty ceny za zakupiony produkt, chyba że zgodzi się go przyjąć. Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie powoduje automatycznego odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą. 
18) Konsument, w sytuacji zawarcia umowy ze Sprzedawcą oraz umowy o kredyt konsumencki na zakup produktu, będącego przedmiotem umowy pomiędzy nim a Sprzedawcą zobowiązany będzie do poniesienia kosztów udzielenia kredytu, które uregulowane są w umowie pomiędzy konsumentem a kredytodawcą. 
19) Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia w szczególności w odniesieniu do umów: 

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonywana na spersonalizowane zamówienie Konsumenta: wymiary, kolor, wykończenia,  funkcje.

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

20) Postanowienia zawarte w rozdziale VII stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

21) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi nie będącemu jednocześnie konsumentem, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego będącego przedsiębiorcą. 

VIII Reklamacje

1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz  w przypadku braku zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie braku zgodności Produktu z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia  przewidziane w powołanych powyżej przepisach.

2) Ewentualną Reklamację dotyczącą zgodności Produktu z umową lub niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy należy zgłosić w formie pisemnej na adres: ART DE VIVRE ,ul. Zamienna 13, 05-077 Warszawa/Wesoła

3) Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej niezgodności lub innego naruszenia. Do Reklamacji należy załączyć potwierdzenie zakupu Produktu
4) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione. 
5) W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

6) Postanowienia zawarte w rozdziale w pkt 1), 2) i 3) stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

IX Gwarancja

1) Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
2) Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
3) Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: 
 a) założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
 b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 c) umożliwienie złożenia zapytania poprzez odpowiedni formularz.
2) Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
3) Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierane są na czas nieoznaczony.
4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia lub zapytania o produkcie poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
5) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 
8) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
9) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
10) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 (siedmiu) dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
11) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
12) Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie. 

 

XI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

1)     Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), Sprzedawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z klientami będącymi konsumentami.

2)    Szczegółowe informacje odnoszące się do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz praw przysługujących konsumentom znajdują się pod wskazanymi niżej adresami stron internetowych:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3)    W przypadku zaistnienia sporu między klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, klient będący konsumentem:

a)     może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą.

b)     może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

c)     może zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

d)     może zwrócić się o pomoc do jednego z podmiotów uprawnionych czyli organizacji zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów uprawnionych dostępny jest pod adresem

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

4)    Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution działającej na terytorium Unii Europejskiej). Dostęp do  tej platformy znajduje się pod adresem internetowym

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. XII Postanowienia końcowe


1) Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto. 
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 a) infolinia: +48 609 329 967
 b) e-mail: shop@artdevivre.pl
 c)  pisemnie na adres: ART. DE VIVRE 05-077 Warszawa ,ul. Zamienna 13
6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.shop.artdevivre.
7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8) Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.shop.artdevivre., nazwa sklepu internetowego www.shop.artdevivre.oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.